خدمات سالن زیبایی گلاریس

ما را در شبكه های اجتماعی دنبال كنيد

خدمات اکستنشن مژه در گلاریس

انواع اکستنشن، کلاسيک، واليوم، مگاواليوم

اکستنشن واليوم یا روسی

در اکستنشن واليوم از مژه ھایه بسيار نازک که از ٢ بعدی تا ١٠ بعدی دارد استفاده ميشود ولی باید این را در نظر داشت که ھر چه قدر بعد و پر بودن کار زیاد شود ضخامت مژه ھا کم ميشود تا مژه کاشت شده رویه مژه طبيعی فرد سنگينی نکند.

مدل و افکت ھایه اکستنشن واليوم

در این روش ما مدل ھا و افکت ھایه مختلفی داریم که استفاده از این افکت ھا بستگی به سليقه و فرم چشم مشتری دارد .ما با این کار ميتوانيم نقص چشم را برطرف بکنيم به طور مثال اگر فرد چشم ھایه افتاده ای دارد ميتوان با انجام افکت مناسب نقصو افتادگی چشمشان را بر طرف بکنيم.

بيس گذاری در اکستنشن چيست

افرادی که مژه ھایه کم یا اسيبدیده ای دارند ميتوانند با روش بيس گذاری کاشت را انجام دھند ما در این روش از مژه ھای خيلی نازک و کوتاه استفاده ميکنيم و کاشت کلاسيک انجام ميدھيم و بعد از ان رویه مژه ھایه کلاسيک با استفاده از فن ھایه نازک اکستنشن واليوم انجام ميدھيم .با این کار حتی اگر مژه ھایتان کم و اسيبدیده باشند ميتوانيد اکستنشن پریانجام دھيد.

اکستنشن کلاسيک

در اکستنشن کلاسيک رویه ھر تارمژه یک مژه با ضخامت ١٠ یا ١۵ نصب ميشود کسانی که دنبال یک کار نچرال و طبيعی ھستنند، مي توانند از این مدل کاشت استفاده بکنند.

بالا